Niniejszy Regulamin określa zasady działania szkoły, warunki uczestnictwa w kursach językowych oraz jest elementem oferty.

 

1. Informacje ogólne.

Szkoła Języków Obcych Lingus- zwana dalej Szkołą- jest prywatną placówką edukacyjną, oferującą naukę języków obcych , w oparciu o nowoczesne, sprawdzone i skuteczne metody nauczania .Celem Szkoły jest dążenie do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności w kształceniu i rozwijaniu umiejętności językowych, zgodnie z wiekiem uczestników kursów, ich oczekiwaniami oraz poziomem znajomości danego języka. W tym celu Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia kursów grupowych lub indywidualnych z należytą starannością, przez lektorów posiadających odpowiednie kompetencje językowe i pedagogiczne oraz wysoką kulturę w relacjach interpersonalnych.

 

2. Warunki uczestnictwa w kursie oraz organizacja nauki.

a. Szkoła zawiera z uczestnikiem kursu –zwanym dalej Słuchaczem- lub w przypadku Słuchacza niepełnoletniego z jego opiekunem prawnym- umowę, która określa warunki uczestnictwa w danym kursie. Zawarcie umowy oraz dokonanie uzgodnionej opłaty ( punkt 4. Regulaminu) jest podstawą do rozpoczęcia przez Słuchacza zajęć w wybranym przez siebie kursie językowym. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

b. Kursy językowe w SJO Lingus rozpoczynają się w danym roku szkolnym (zazwyczaj około połowy września), trwają dwa semestry, a dokładne terminy rozpoczęcia wybranego kursu i jego zakończenia zawarte są w umowie.

c. Szkoła przeprowadza kurs w określonej umową liczbie godzin, w dniach oraz godzinach podanych w harmonogramie kursu, stanowiącym część umowy.

d. Czas trwania zajęć danego kursu jest uzależniony od wieku uczestników kursu oraz rodzaju kursu ( standardowy lub intensywny ). Standardowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, najczęściej wg. schematu:
po 50 minut – grupy przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej po 60 minut – uczniowie klasy IV-tej i V-tej po 90 minut – uczniowie VI-VIII- mej klasy, uczniowie liceum oraz dorośli.
Szkoła zastrzega sobie możliwość innej organizacji zajęć.

e. Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, co oznacza, że w czasie wszelkich ustawowych przerw od nauki, zajęcia w Szkole również nie odbywają się. W przypadku kursów dla dorosłych, zajęcia zazwyczaj odbywają się w czasie przerw od nauki szkolnej, chyba że grupa –większością głosów- zdecyduje inaczej. Wówczas istnieje możliwość odpracowania zajęć w innych terminach, uzgodnionych pomiędzy Słuchaczami a Szkołą.

f. Szkoła określa maksymalną ilość uczestników grupy danego kursu do 10 osób. W przypadku większej liczby chętnych Szkoła, w porozumieniu ze słuchaczami, zobowiązuje się do podziału grupy na dwie mniejsze, przy czym uczestnicy grup nie ponoszą dodatkowych kosztów wynikających z tej zmiany.

g. Szkoła określa minimalną ilość uczestników grupy danego kursu na 4 osoby. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników danego kursu ,Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w grupie np. poprzez zmniejszenie ilości godzin kursu lub zwiększenie opłaty za kurs dla pozostałych słuchaczy. W przypadku braku zgody słuchaczy na zmiany, Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. W takim przypadku kursanci otrzymują zwrot niewykorzystanej wpłaty za kurs.

 

3. Prawa i obowiązki Słuchacza.

a. Każdy uczestnik kursu ma prawo do zdobywania i poszerzania swojej wiedzy językowej poprzez aktywny udział w zajęciach, konwersatoriach, konsultacjach językowych oraz poprzez możliwość korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych dostępnych w Szkole.

b. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy, jeśli poziom realizowanego programu nie spełnia jego oczekiwań i/ lub jeśli lektor wyrazi opinię potwierdzającą potrzebę zmiany grupy.

c. Każdy Słuchacz ma prawo do wnoszenia uwag dotyczących funkcjonowania Szkoły, organizacji nauki oraz treści Regulaminu, jeśli ma to na celu poprawę jakości funkcjonowania Szkoły i podnoszenia poziomu kształcenia.

d. Każdy Słuchacz ma obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia, punktualnego przychodzenia na zajęcia, wypełniania poleceń lektora oraz życzliwej współpracy z pozostałymi uczestnikami grupy, w celu osiągania optymalnych efektów kształcenia

e. Za uporczywe zakłócanie przebiegu zajęć, Słuchacz– na wniosek lektora i (lub) pozostałych słuchaczy- może zostać skreślony z listy uczestników kursu.

f. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do braku zapłaty lub zwrotu pieniędzy za opuszczone zajęcia.

g. Każdy Słuchacz ma obowiązek poszanowania mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Za szkody spowodowane przez Słuchacza niepełnoletniego oraz za jego zachowanie odpowiedzialność ponoszą jego opiekunowie.

 

4. Opłaty za kursy.

a. Szkoła ustala koszt kursu w oparciu o ilość zajęć przypadających w roku szkolnym dla danego kursu oraz o rodzaj kursu.

b. warunkiem rozpoczęcia kursu jest podpisanie umowy ze Szkołą oraz dokonanie opłaty za kurs , zgodnie z przyjętą formą płatności uwzględnioną w umowie.

c. Słuchacz ma prawo do wyboru sposobu płatności za kurs; jednorazowo lub ratalnie. W przypadku wyboru płatności ratalnych, Szkoła ustala harmonogram opłat w comiesięcznych, równych ratach, a Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat, zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio w biurze Szkoły lub przelewem na konto Szkoły.

d. Szkoła pobiera kaucję od Słuchacza opłacającego kurs ratalnie. Kaucja stanowi równowartość miesięcznej raty obliczonej dla danego kursu, jednak nie mniej, niż 100zł. Kaucja zostaje zwrócona Słuchaczowi przy płatności ostatniej raty w danym roku nauki. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu, Słuchaczowi nie przysługuje zwrot kaucji, która stanowi zabezpieczenie kosztów Szkoły, poniesionych w związku z rezygnacją Słuchacza z kursu. W przypadku jednorazowej płatności za kurs, Szkoła nie pobiera od Słuchacza kaucji. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu, Szkoła zwraca Słuchaczowi rozliczoną kwotę za niewykorzystane zajęcia, pomniejszoną o należną kaucję. Szkoła zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobrania kaucji w szczególnych przypadkach.

e. Szkoła stosuje system rabatów ; dla stałych klientów, dla członków rodziny uczestniczących w zajęciach, etc. Warunkiem uzyskania rabatu jest podpisanie umowy udziału w kursie grupowym, w pełnym wymiarze godzin. Rabat jest uznaniowy i zostaje uwzględniony w cenie kursu zawartej w umowie.

f. Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat za rozłożenie płatności na raty.

5. Postanowienia końcowe.

a. Podpisując ze Szkołą umowę Słuchacz deklaruje znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu.

b. Za znajomość i przestrzeganie Regulaminu przez Słuchacza niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą jego prawni opiekunowie.

c. Słuchacz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szkołę dla celów związanych z realizacją umowy.

d. Szkoła zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów, zgodnie z dyrektywą unijną z dn.25.05.2018 r.

e. SJO Lingus zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Szkoły, najpóźniej przed rozpoczęciem danego roku szkolnego w Szkole.

f. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 roku.

g. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły www.lingus.pl oraz w biurze Szkoły, a na życzenie Słuchacza Szkoła dołącza Regulamin do umowy.